Algemene voorwaarden Iamo Baby in Bloei


Iamo Iamo Baby in Bloei B.V. is een besloten vennootschap die wordt
bestuurd door Ivonne Bouthoorn en is opgenomen in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
82797471.
Contactgegevens:
Iamo Baby in Bloei
Dijkstraat 26
2675 AX Honselersdijk

1. Algemeen

1. Iamo Baby in Bloei heeft een baby spa die zich met name richt op
babymassage, hydrotherapie (floaten) en workshops, alles in de meest
ruime zin van het woord.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Iamo Baby in Bloei en een
cliënte, waarop Iamo Baby in Bloei deze overeenkomst van toepassing
heeft verklaard.
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele
vervolgopdrachten.
4. De cliënte verklaart dat zij op de volgende wijzen kennis heeft
genomen van de algemene voorwaarden en dat zij met deze
voorwaarden akkoord gaat: a) Door ondertekening van een offerte of
overeenkomst b) Een opdrachtverstrekking via de email of het invullen
van het contactformulier op de website.
5. Bij een mondeling/telefonisch aangegane overeenkomst verwijst
Iamo Baby in Bloei altijd naar de website met het invulformulier van
deze algemene voorwaarden.
6. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten
plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
7. Deze voorwaarden blijven altijd volledig van toepassing, als een of
meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment: a. geheel
of gedeeltelijk nietig zijn verklaard/ b. nietig mochten worden, of/ c.
vernietigd worden.
8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
9. In geval van aankomst na aanvang van de behandeling zal dit van
de behandeltijd afgaan, dit om volgende cliënten niet te benadelen.

2. Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de cliënte van
het aanbod van Iamo Baby in Bloei, inclusief deze algemene
voorwaarden.
2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de
cliënte geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken,
gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin
van het woord.
3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de
omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en
wat de gevraagde vergoeding is.
4. Iamo Baby in Bloei kan niet aan haar offertes of aanbiedingen
worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
5. Alle offertes en prijsopgaven door Iamo Baby in Bloei zijn geheel
vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
6. Eveneens heeft Iamo Baby in Bloei te allen tijde het recht om
prijswijzigingen door te voeren, mits daarbij de wettelijke bepalingen
niet worden geschonden.
7. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij anders
aangegeven.
8. Als de aanvaarding door de cliënte op onderdelen afwijkt van het in
de offerte opgenomen aanbod, dan is Iamo Baby in Bloei daar niet aan
gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Iamo Baby
in Bloei anders aangeeft.
9. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.
10. De cliënte is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
de door of namens haar aan Iamo Baby in Bloei verstrekte gegevens
waarop het aanbod wordt gebaseerd.

3. De uitvoering van de overeenkomst

1. Iamo Baby in Bloei zal zich inspannen de overeenkomst naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
2. Voor zover van toepassing, is de cliënte verantwoordelijk voor het
tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de
opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als
op verzoek van Iamo Baby in Bloei.
3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is
overeengekomen, zijn geen reden voor: a. afkeuring/ b. Korting/ c.
schadevergoeding/ d. ontbinding van de overeenkomst.
4. Iamo Baby in Bloei heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van
de overeenkomst aan te passen of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk
acht of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk
rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.
5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag,
enkele weken of maanden. De looptijd en duur wordt vooraf altijd
duidelijk gecommuniceerd.
6. Indien Iamo Baby in Bloei derden inschakelt welke van invloed zijn
voor de uitvoering van de opdracht, zal Iamo Baby in Bloei zo nodig
communiceren.

4. Herroeping

1. De cliënte kan een overeenkomst op afstand binnen minimaal 14
dagen bedenktijd, zonder opgaaf van redenen, ontbinden.
2. De in artikel lid 1, genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop de
overeenkomst is aangegaan.
3. Als de cliënte gebruik maakt van het herroepingsrecht meldt zij dit
binnen de bedenktermijn aan Iamo Baby in Bloei door een email te
verzenden naar info@babyinbloei.nl

5. Betaling

1. Betaling van diensten geschiedt per pin of contant.
2. Het is ook mogelijk om met cadeaubonnen afgegeven door Iamo
Baby in Bloei te betalen,
3. Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar tegen contanten en er
worden ook geen restanten uitbetaald.
4. Facturatie gebeurt altijd vooraf aan de dienstverlening, tenzij
partijen hier van tevoren andere afspraken over hebben gemaakt.
5. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Iamo Baby in
Bloei het recht de opdracht meteen te stoppen of te annuleren. Dit
ontslaat een cliënte niet van zijn betaalverplichting.
6. Bij bestaande cliënten kan Iamo Baby in Bloei besluiten af te wijken
van het bepaalde in dit artikel.

6. Overmacht en Derden

1. Iamo Baby in Bloei is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens cliënten als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg
overmacht dan wel van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Iamo Baby in Bloei heeft het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts,
trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten.
3. In geval van overmacht zal Iamo Baby in Bloei zich naar redelijkheid
inspannen om de cliënte desgewenst te voorzien van een alternatieve
oplossing.

7. Herroeping, annulering, ontbinding en opschorting

1. Als de cliënte een bedrag betaald heeft, zal Iamo Baby in Bloei dit
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
herroeping, terugbetalen.
2. Terugbetaling zal geschieden via bankoverschrijving.
3. Als de cliënte een bedrag betaald heeft, zal Iamo Baby in Bloei dit
bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde
dat het product onbeschadigd en in originele verpakking reeds
terugontvangen is door Iamo Baby in Bloei.
4. Iamo Baby in Bloei kan het herroepingsrecht van de cliënte
uitsluiten voor diensten zoals omschreven in lid 2 en 3.
5. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Iamo
Baby in Bloei dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten
van de overeenkomst, heeft vermeld.
6. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te
leveren diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming
van de cliënte is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
7. Zowel Iamo Baby in Bloei als de cliënte hebben het recht de
overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden,
wanneer ten aanzien van de andere partij; i) een verzoek tot
faillissement, ii) (voorlopige) uitstel van betaling, iii) of schuldsanering,
wordt ingediend (zonder enige verplichting van Iamo Baby in Bloei tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling).
8. De cliënte heeft in andere gevallen als in artikel 7, lid 1, het recht de
opdracht enkel per email minimaal 24 uur voor aanvang van de
behandeling te annuleren.
9. Annulering is een feit als Iamo Baby in Bloei de ontvangst van
annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt de tijd op
de ontvangen email van cliënte.
10. Annulering binnen 24 uur of het vergeten van afspraken geeft geen
restitutie van de gemaakte kosten. Deze worden, indien nog niet is
betaald, alsnog in rekening gebracht.
11. Annulering buiten 24 uur geeft de cliënte het recht de afspraak
binnen 6 weken alsnog in te plannen.
12. Bij annulering door Iamo Baby in Bloei heeft de cliënte recht op
restitutie van het reeds betaalde bedrag als de cliënte verhinderd is
van de alternatieve mogelijkheden gebruik te maken.
13. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen
en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere
overmachtssituatie aan de zijde van de cliënte.
14. Iamo Baby in Bloei heeft het recht een afspraak te annuleren dan
wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden
gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht.
Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen
binnen de familie- en vriendenkring.
15. Iamo Baby in Bloei heeft het recht om – met duidelijke opgave van
redenen – deelname van een cliënte te weigeren, in welke gevallen
cliënte recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.
16. Iamo Baby in Bloei is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
a) de cliënte de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig
of niet tijdig nakomt; b) na het sluiten van de overeenkomst Baby in
Bloei ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat cliënte de verplichtingen niet zal nakomen, c) als de cliënte
bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst
en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is d) of als door de
vertraging aan de kant van cliënte niet langer van Iamo Baby in Bloei
kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen. e) Voorts is Iamo Baby in
Bloei bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Iamo
Baby in Bloei kan worden gevergd.
17. Als de cliënte haar uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan heeft Iamo Baby in Bloei het recht de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl
de cliënte, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
18. Is Iamo Baby in Bloei toerekenbaar tekortgeschoten in de
nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de
overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Iamo
Baby in Bloei zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na
te komen. Iamo Baby in Bloei zal daarvoor geen kosten in rekening
brengen.

8. Klachten en reclame

1. In het geval er sprake is van een klacht over Iamo Baby in Bloei, dan
dient de cliënte deze klacht binnen 5 dagen na constatering eerst per
email in te dienen bij Iamo Baby in Bloei
2. Indien het ingeroepen recht van reclame gegrond is, zal Iamo Baby
in Bloei dit proberen te verhelpen.
3. Wanneer aan Iamo Baby in Bloei binnen de genoemde termijn geen
gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de cliënte verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in
het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
4. Reclames geven de cliënte niet het recht om betalingen op te
schorten of te compenseren.
5. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een
reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.

9. Geheimhouding en privacy/AVG

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken
tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. Alles wat
tijdens behandeling of op de cliëntenkaart komt, daar rust
geheimhouding op.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien: – Iamo Baby in
Bloei verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een
bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan; – de informatie
algemeen bekend wordt; – Iamo Baby in Bloei optreedt voor zichzelf in
een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
4. Persoonsgegevens die Iamo Baby in Bloei bereiken, worden
zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend
gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Iamo Baby in Bloei
houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in
het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

1. Iamo Baby in Bloei is te allen tijde gerechtigd om deze algemene
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds
van toepassing.
3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via
de website van Iamo Baby in Bloei.

11. Aansprakelijkheid

1. Mocht Iamo Baby in Bloei aansprakelijk zijn, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld, tenzij
de wet dwingend anders voorschrijft.
2. Wanneer Iamo Baby in Bloei aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in
ieder geval niet voor: a) door de cliënte verstrekte onjuiste of
onvolledige informatie; b) fouten of tekortkomingen van door of
namens Iamo Baby in Bloei ingeschakelde derden; c) voor allergische
reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel; d) voor verlies,
diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënte
heeft meegebracht naar de praktijk; e) Overmachtssituaties; tenzij er
een wettelijke verplichting daartoe geldt.
3. De cliënte is tegenover Iamo Baby in Bloei aansprakelijk voor door
de Iamo Baby in Bloei geleden schade die door een aan de cliënte
toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
4. Wanneer Iamo Baby in Bloei aansprakelijk mocht zijn voor enige
schade, dan is de aansprakelijkheid van Iamo Baby in Bloei beperkt tot
maximaal de factuurwaarde van de opdracht. Althans tot dat gedeelte
van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De aansprakelijkheid van Iamo Baby in Bloei is tevens steeds
beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert, vermeerderd met
het voor Iamo Baby in Bloei geldende eigen risico.
6. Iamo Baby in Bloei is uitsluitend aansprakelijk jegens de cliënte voor
aan Iamo Baby in Bloei toerekenbare, directe schade. Iedere andere
vorm van schade, hoe dan ook genaamd, gevolg-, letsel- en
bedrijfsschade, indirecte schade etcetera is uitgesloten.
7. Iamo Baby in Bloei is slechts aansprakelijk indien cliënte aantoont
dat cliënte schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming
(oftewel een fout).
8. Aansprakelijkheid van Iamo Baby in Bloei, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of
vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is
uitgesloten.
9. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Iamo
Baby in Bloei, is de aansprakelijkheid van Iamo Baby in Bloei tot de
vergoeding van Iamo Baby in Bloei voor de opdracht beperkt, althans
dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.

12. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in
onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen
partijen een beroep doen op de rechter.
3. De rechtbank in het arrondissement (gebied) van de
vestigingsplaats van Iamo Baby in Bloei is bij uitsluiting van andere
rechtbanken bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft. Iamo Baby in Bloei behoudt zelf het
recht om een geschil aan een andere bevoegde rechter voor te
leggen.
4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook in het geval bij buitenlandse cliënten.